Stadsatelier Ruimte voor de Stad 2017

Stadsatelier 3 oktober 2017: ‘Slim groeien’
verdichten, vergroenen, verduurzamen

Eventbrite - Stadsatelier Agenda Ruimte voor de Stad 2017

Den Haag groeit, en wil dat doen op een ‘slimme’ manier. Met de verdichting van de stad, zoals door de gemeenteraad vastgesteld in de Agenda Ruimte voor de Stad, worden de kwaliteitsaspecten voor de stad nog belangrijker omdat de stad intensiever wordt gebruikt, omdat we hoge eisen stellen aan onze omgeving. Verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan hand in hand. De inrichting van de buitenruimte met aantrekkelijke loop- en fietsroutes, duurzame gebouwen en de aanwezigheid van openbaar groen zijn belangrijke ingrediënten om de stad aantrekkelijker te maken, de kwaliteit van leven te verbeteren.
‘Slim groeien’ kan alleen door dit samen met bewoners en andere stadmakers integraal op te pakken, gericht op de nieuwe economie, een veerkrachtige samenleving, slimme stadsontwikkeling en het organiserend vermogen van de stad.

Samen stadmaken
Op 3 oktober maken we de balans op. De wethouder Joris Wijsmuller zal vertellen wat er de afgelopen maanden is gebeurd als uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad. Welke gebiedsuitwerkingen zijn gestart en hoe we omgaan met hoogbouw in de stad. Interessante sprekers zullen hun ideeën geven over de kansen en opgaven voor de stad. We blikken ook vooruit; de gemeente maakt een start met een Omgevingsvisie. Essentieel daarbij zijn integraliteit van beleid, flexibiliteit en participatie. Tijdens het Stadsatelier hopen we veel input op te halen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie die in 2018 zal worden vastgesteld.

Programma

Programma

8.30 – 9.30 Stadsontbijt met Stadsdichter Sjaak Kroes met zijn act ‘De Woordenwisseling’

9:30 – 10:00 Inloop en ontvangst overige deelnemers

10:00 – 10:05 Welkom en intro door gespreksleider Meike van de Linde

10:05 – 10:40 Erik Pasveer met een terugblik op een jaar samen stad maken en de resultaten. Mogelijkheid om vragen te stellen.

11.40 – 12.15 Jeroen den Uyl, partner Twynstra Gudde en auteur van ‘Powerswitch, naar een vitale samenleving’, gaat in op samen stadmaken. Hoe kijkt hij naar de manier waarop we dat in Den Haag doen en wat zijn tips om nog beter gebruik te maken van de Haagse Kracht?

10:40 – 11:30 Winy Maas, urbanist en (landschapsarchitect), geeft vanuit zijn ervaring en expertise zijn visie op de ontwikkelingen in Den Haag. Ruimte voor vragen/reactie uit de zaal

12:00 – 13:00 Lunch en optreden van jonge rappers met een op maat gemaakte rap over Den Haag

13:00 – 14:15 Werksessies ronde 1

14:15 – 14.45 Pauze en wissel

14:45 – 16:00 Werksessies ronde 2

16:00 – 16:30 Paneldiscussie met Jooske Baris (platform STAD), Heleen Weening (Duurzaam Den Haag), Raymond Jansen (Urban Interest) en Anna Menenti (Impact City)

16:30 – 17:00 Afsluiten met een interview met Joris Wijsmuller. Vervolg op het Stadsatelier en vooruitblik op de omgevingsvisie.

17:00 – 18:30 Stadsborrel met hapjes en een optreden van een Haagse band

 

Maak uw keuze uit 15 werksessies

Net als vorig jaar gaan deelnemers met elkaar aan de slag in verschillende inspirerende workshops, want stadmaken doe je samen!
Het Stadsatelier is bedoeld voor alle stadmakers. Om bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en alle andere belanghebbenden te betrekken aan de voorkant van de beleidsontwikkeling. Gedeelde verantwoordelijkheid is de sleutel.
“… Samen maken we de toekomst van de stad!”

U kunt een keuze maken uit de volgende werksessies:

 

Werksessie Den Haag deelstad

In deze werksessie wordt nagedacht over de randvoorwaarden voor eerlijk delen en de betekenis hiervan voor de agenda ruimte voor de stad. Want delen op de manier van Uber kan ook betekenen strijd om publieke waarden. Uber draait om een klassiek verdienmodel waarin de aandeelhouder de enige echte belanghebbende is. Terwijl in het nieuwe economisch denken een centrale plek is ingericht voor de commons/gemeenschappelijk beheer, sociaal ondernemerschap en nieuwe coöperaties met burgers aan het stuur. (kwadrant lokale veerkracht).

Een spullenbibliotheek is meer dan alleen een opslag. Het is ook een plek waar mensen van elkaar dingen kunnen leren. Er kunnen tevens workshops en naschoolse cursussen gegeven worden en daarnaast kunnen er community events georganiseerd worden. Hieruit kunnen nieuwe burenrelaties ontstaan wat goed is voor de sociale cohesie in de buurt (participatiesamenleving).

Hoe maken we van Den Haag een eerlijke en slimme deelstad? Wat is daarvoor nodig? Wat is de rol van de gemeente Den Haag bij deze snel opkomende beweging van digitale deelplatformen?

Werksessie Den Haag studentenstad!?

Hoe maken we in Den Haag een bruisend studentendistrict? Wat is daar voor nodig? En hoe maak je zo’n district ook waardevol voor andere bewoners? Waar wil je als moderne student wonen? Welke voorzieningen zijn belangrijk voor je? En wat heb je nodig om ook na de studie te kiezen voor werken en wonen in Den Haag?

Werksessie Den Haag Wandelstad

Wereldwijd krijgt in veel steden de voetganger steeds meer de ruimte. In de literatuur wordt deze ontwikkeling aangeduid met het begrip ‘Walkable City’. Reden voor deze ontwikkeling is het inzicht dat wandelen het sociale leven bevordert, economische impulsen geeft en het de druk op de infrastructuur voor andere modaliteiten vermindert. Ook is wandelen gezond. In Den Haag wordt al jaren ingezet op betere wandelstructuren in de stad met de aanpak van de ‘stadsentrees’ en de ´lopers´ in het centrum.

Het ruimtelijk beleid van de Agenda Ruimte biedt uitzicht op een verder versterking van de wandelstad doordat OV knopen en voorzieningenconcentratie worden gecombineerd met intensieve woonbebouwing. Om de verdichtende stad in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden, zal ook de komende periode worden ingezet op een wandelvriendelijke inrichting van de buitenruimte. Ook de verwachte forse groei van het aantal ouderen in de stad maakt het ook noodzakelijk om de buitenruimte in Den Haag veilig en begaanbaar te maken voor wandelaars uit deze groep.

De vraag is hoe kunnen we de wandelstad Den Haag verder ontwikkelen? Welke lopers kunnen er in komende collegeperiode worden aangepakt? Wat Welke knelpunten en kansen zien we? Wat zijn de ervaringen die elders worden opgedaan. Kunnen we een kwaliteitstandaard ontwikkelen? De verkenning concentreert zich op de routes van en naar de drie stations (CS, HS, Beatrix, het CID) en Scheveningen.

Werksessie Eetbaar Den Haag

Eten verbindt en eigen voedsel kweken is hot. Veel mensen zijn steeds bewuster bezig met eten. Vanwege hun eigen gezondheid, maar ook vanwege de volhoudbaarheid van de voedselproductie. Stadslandbouw is in opkomst: vertical farming in de New Farm, een Noordzee(proef) boerderij voor Scheveningen en zo’n  120 stadslandbouw initiatieven van groot tot klein, van stadsakker tot samen moestuinieren. Stadslandbouw biedt groen, gezondheid, educatie en plaats voor sociale ontmoeting in de stad.  Hoe gaan we slim groeien en houden we ruimte voor eetbare woonmilieus nu de economie aantrekt? De werksessie wordt gegeven door Liane Lankreijer en Tamar Post

Werksessie Een veerkrachtig Den Haag, wat zijn onze uitdagingen?

Houston, Londen, Rotterdam, al deze steden hebben recent te maken gehad met de impact van onverwachte gebeurtenissen zoals een orkaan of een cyber aanval. Den Haag wil veerkrachtig om kunnen gaan met de impact van uitdagingen die op ons afkomen, zoals klimaatverandering, migratie naar onze stad, maar bijvoorbeeld ook de impact van segregatie in onze stad. Daarbij kunnen we leren van andere steden in het 100 Resilient Cities netwerk, waar Den Haag sinds kort lid van is. Wat zijn voor u de belangrijkste uitdagingen voor Den Haag? Hoe kan Den Haag bestendiger worden en hoe kan je in onze stad en samen met onze (kwetsbare) inwoners veerkrachtig inspelen op een onverwachte gebeurtenis? En hoe heeft dat effect op onze fysieke leefomgeving?

Werksessie Escamp, de gezonde achtertuin van Den Haag (alleen ronde 1)

Escamp is door de aanwezigheid van natuur en ruimte één van de gezondste stadsdelen in Den Haag. De symbiotische relatie tussen groen en bebouwing is één van de Escampologische eigenschappen, die op ruimtelijk-fysiek (mobiliteitsvraagstuk, verdichting) en sociaal-economisch (leefstijl) vlak wordt uitgedaagd. De meerwaarde van deze potentie is een soort parel van Den Haag. Denk mee over de ongekende mogelijkheden van dit best bewaarde geheim van Den Haag!

Werksessie Handen uit de mouwen voor het Haags Energie Akkoord!

De Gemeente Den Haag heeft grote ambities op het gebied van duurzame energie. De stad wil in 2040 klimaat neutraal zijn.

Maar dit kan de gemeente niet alleen. Ze heeft hiervoor bedrijven en burgers nodig. Samen vormen zij een sterke driehoek (Overheid,  ondernemers, burgers) Tijdens de bijeenkomst op 3 oktober willen Henk Heijkers (gemeente Den Haag) Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag) en Wessel Tiessens (stadsmaker en duurzaam ondernemer) samen met bedrijven, politici en burgers een coalitie smeden en een aantal concrete city deals maken om de energie transitie vorm te geven.

Deze coalitie kan later worden uitgebouwd tot het Haags Energie Akkoord. Dit akkoord vormt een inspiratie voor de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018.

Werksessie Haagse hoogbouw: hoe maak je het? (alleen ronde 1)

De gemeente heeft de nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline gepresenteerd. Daarin zijn regels opgenomen om te zorgen dat hoogbouw in Den Haag kwalitatief bijdraagt aan het vestigingsklimaat van de stad en aan ambities voor vergroening en verduurzaming van Den Haag. In deze workshop testen we of de voorgestelde regels passen bij de ambities uit de markt en de stad.

Werksessie Kansen voor groen en water in Den Haag

Waar liggen de kansen voor versterking van de groen- en waterstructuren in Den Haag? De gemeente heeft in samenwerking met bureau MUST een verkenning gedaan naar de mogelijkheden. We vertellen u graag over dit onderzoek waarin al een aantal concrete suggesties worden gedaan. Uiteraard vragen we uw reactie en verder mee te denken over de mogelijkheden die er zijn in Den Haag.  Ga samen met Georgette Leltz van Dunea, Irene Mulder van de gemeente Den Haag en Pieter Jannink van bureau MUST in discussie. Spreek u uit over wat volgens u het meest bij aansluit bij de vraagstukken in Den Haag. En: hoe kunt ú bijdragen aan deze vergroening?

Werksessie De parkeerplek voorbij

Er is veel ruimte te winnen in de stad. Minder auto’s op straat levert direct ruimte op voor andere functies zoals groen, verblijfsruimte, fietsparkeerplekken, etc.. Met welke maatregelen zouden we een betere balans tussen autogerelateerde ruimte en verblijfs/ontmoetingsruimte in openbare ruimte kunnen krijgen? Hoe pakken we dat aan? Op straatniveau, wijkniveau of stadsniveau? Hoe creëer je draagvlak binnen je straat, buurt voor deze maatregelen?

Werksessie Nieuwe tijden, andere mobiliteit

Den Haag is volop in beweging; de stad is in trek. Uit verschillende prognoses blijkt dat het aantal inwoners de komende 25 jaar met ongeveer 15% zal groeien. Hierbij kan gedacht worden aan een bevolkingstoename van ca. 50.000 – 80.000 inwoners. De economie verandert ondertussen in hoog tempo. De traditionele werkgelegenheid bij de overheid, financiële instellingen en in de industrie staat onder druk. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe economische activiteiten en kansen optimaal te benutten. De snelle groei van de bevolking maakt het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid extra urgent. Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan de kwaliteit van leven en aan de leefomgeving in de stad. Duurzaamheid wordt steeds meer de standaard en technologische vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op.

Infrastructuur is een grote ruimtevrager,en  de groei van de stad zorgt voor meer mobiliteit. Dit vraagt om oplossingen, maar biedt tegelijkertijd allerlei kansen om de kwaliteiten van de stad als woon- en werkgebiede verder te versterken.. Het is zoeken naar het organiseren van de mobiliteit en bereikbaarheid met vervoerswijzen die zuinig met de ruimte omgaan en de leefkwaliteit niet verder onder druk zetten: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Graag nodigen we u uit om mee te denken, met suggesties te komen over dit uiterst relevante onderwerp! Zo streven we er naar om samen de toenemende bevolkingsgroei en de economische ontwikkelingen met behulp van slimme mobiliteit en infrastructuur in goede banen te leiden. De hoofdvraag van de werksessie: Wat zou de gemeente moeten doen om de keuzes uit de Haagse Mobiliteitsagenda samen met de stad in goede banen te leiden?

Werksessie Ontmoeten moet!

Ontmoeten moet! Wat we kunnen leren van de herinrichting Tivolistraat-Hoefkade. Een stad is meer dan wonen, werken en vervoer. Een stad moet  plekken bieden waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten, waar beweging en ideeën tot stand komen. Vaak hebben we het dan vooral over het ontwerp van bankjes en pleinen, terwijl wifi, oplaadpunten, koffie en toiletten minstens zo belangrijk zijn voor een goede ontmoetingsplek.

Tijdens deze workshop proberen we aan de hand van de uitkomsten van het gebruikersonderzoek herinrichting Tivolistraat-Hoefkade een stap verder te komen. We kijken naar de openbare ruimte met de bril van een (al dan niet) succesvolle ontmoetingsplek. We zullen zien dat het nog niet zo makkelijk is om (succesvolle) ontmoeting goed te meten, terwijl dit in de nieuwe Omgevingswet wel de bedoeling is. Natuurlijk vragen we ons ook af wat er in de organisatie beter kan. Weten bewoners en initiatiefnemers waar ze terecht kunnen met ideeën voor ontmoetingsplekken? Wat voor soort ideeën zijn dat dan? En wat kunnen we leren van de samenwerking met de gemeente?

Werksessie Samen Stadmaken

Samen stadmaken betekent alle ruimte voor initiatieven van bewoners. Ook als het gaat om hoe de stad eruitziet. Lucas van der Velden (Haags Initiatieven Team) en Shakira van Steenis (initiatievenmakelaar) horen graag al uw ideeën over de stad: van in een pril stadium tot doortimmerd projectplan, van klein tot wild. Een skatepark in het centrum of een stadsstrand? Wij geven tips over hoe nu verder, de goede contacten binnen en buiten de gemeente en verbinden je met gelijkgestemden. De sessie wordt gehouden in de tijdelijke kiosk op het Spuilplein (tegenover Theater aan het Spui).

Werksessie Haagse Utopia

Bewoners, gemeente en projectontwikkelaar slaan de handen ineen en maken de meest groene, duurzame en verdichte buurt van Den Haag.  Wie helpt ermee?

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek en ontwerpen we deze nieuwste Haagse buurt. Een buurt waarin nabuurschap en ontmoeting tussen alle generaties vanzelfsprekend is.

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek en ontwerpen we deze nieuwste Haagse buurt. Een buurt waarin nabuurschap en ontmoeting tussen alle generaties vanzelfsprekend is.

Groen goud van Escamp

De gezonde, stedelijke leefomgeving wordt in de stad steeds meer waard. Escamp heeft met zijn groene en gezonde leefomgeving om die reden goud in handen. Op welke manier kunnen we deze waarden voor bewoners, ambtenaren, investeerders en andere stakeholders inzichtelijk maken? In deze sessie worden gereedschappen ontwikkeld, die bouwen op de wisselwerking tussen groen en bebouwing in Escamp. De inzichten vormen de basis voor co-creatie door bewoners, ontwikkelaars en ambtenaren zodat er samen gewerkt kan worden aan de meerwaarde van Escamp.

Werksessie Goed ondernemersklimaat voor jongeren

Duurzaam ondernemen, iedereen heeft er wel over maar wat is dat? Wij zeggen dat juist jongeren meer oog hebben voor duurzaam ondernemen. Omdat ze meer nadenken over de maatschappij van de toekomst. De jeugd heeft toch de toekomst, zeggen ze altijd. En dat is waar. Jongeren denken aan economische meerwaarde, aan sociaal ondernemerschap en weten wat beter is voor het milieu. Jongeren ondernemen maatschappelijk verantwoord. Dus er is een goed ondernemersklimaat voor jongeren nodig.

 

Meer informatie over het programma en de werksessies is hier te vinden. 

Datum

03 okt 2017

Tijden

0830 - 1730

Locatie

Campus Den Haag, Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt 99

Aanmelden is verplicht