Ruimtelijke verkenning driehoek Loosduinen vastgesteld in college

De afgelopen maanden hebben honderden inwoners actief deelgenomen aan één of meerdere bijeenkomsten over ontwikkelingen in een deel van Loosduinen onder de naam: driehoek Loosduinen. Na vier brede bijeenkomsten in de maanden april, augustus en september is in december een klankbordgroep samengesteld. Na twee nuttige bijeenkomsten met de klankbordgroep is de ruimtelijke verkenning driehoek Loosduinen op 13 maart jl. door het college is vastgesteld.

Ruimtelijke verkenning

In de verkenning zijn de gemeentelijke beleidsuitgangspunten vertaald naar deze locatie gecombineerd met de wensen vanuit de vier buurtbijeenkomsten. De verkenning is een toekomstbeeld voor de buurt.

Het laat zien dat diverse woningen kunnen worden toegevoegd door locaties van bestaand vastgoed beter te benutten, zodat tegelijkertijd het groen versterkt kan worden.

De versnippering van het bestaande groen kan worden aangepakt door de laanprofielen te versterken, doorgaande wandel- en fietsroutes te herstellen en een aaneengesloten, groen binnengebied tot stand te brengen. De grandeur van het voormalige landgoed Rosenburg kan, deels, in ere worden hersteld. De duurzaamheidsagenda voor de gebiedsontwikkeling kan worden uitgewerkt met een sterke ov-oriëntatie, tegengaan van hittestress, vergroten van het groenoppervlak voor waterberging en aansluiting op het warmtenet.

Deze verkenning heeft geen juridische status maar vormt de basis voor een nog uit te werken Gebiedsvisie.

Tijdens het opstellen van de Gebiedsvisie zal samen met de klankbordgroep verschillende thema’s worden uitgewerkt zoals de milieuaspecten (geluidshinder, luchtkwaliteit) van de toevoeging van de woningen, de bereikbaarheid van de buurt, de duurzaamheidsmaatregelen, versterking van het groen en de financiële uitvoerbaarheid.

De Gebiedsvisie kan de onderbouwing zijn van een aanpassing van het vigerend bestemmingsplan en de onderbouwing voor een vrijstelling van het vigerend bestemmingsplan. De Gebiedsvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *