Belangrijkste conclusies Stadsatelier Ruimte voor de Stad 2017

Stadsatelier Den Haag 2017

Op een winderige en regenachtige dag vond in het gebouw van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een hartverwarmende bijeenkomst plaats;  het Stadsatelier Den Haag. Tussen een gezamenlijk ontbijt en een optreden van de Haagse Règâhs tijdens de afsluitende borrel, spraken zo’n 300 bewoners, investeerders, ambtenaren en andere stadmakers met elkaar over de toekomst van Den Haag. Dit Stadsatelier past in de reeks van bijeenkomsten die met de ontwikkeling van de Agenda Ruimte voor de Stad wordt gehouden. Dit keer werd vooral gediscussieerd over hoogbouw, over hoe burgers de gemeenschap vitaal kunnen maken en over agendapunten voor de omgevingsvisie.

De ochtend was, na een introductie van stedenbouwkundige Erik Pasveer, voorbehouden aan twee gasten, die waren uitgenodigd om te inspireren en te prikkelen. Winy Maas gaf in een wervelende presentatie zijn visie hoe met slimme hoogbouw bijgedragen kan worden aan de ambities van Den Haag om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Hij hield de aanwezigen een spiegel voor en liet zien wat het betekent om 50.000 woningen te verwezenlijken in de bestaande stad en toonde aan hoe je daarmee kwaliteit kunt toevoegen aan de stad. En hij liet zien dat er wat te kiezen valt. Jeroen den Uyl vertelde over hoe je dat zou kunnen doen. Dat er een grote rol is weggelegd voor actieve  en betrokken burgers om die stad vorm en inhoud te geven door de rol van de burgers ten opzichte van de overheid en de markt opnieuw te bepalen. Er is een transitie nodig is om de rol van de gemeenschap terug te brengen in de samenleving. Meer ‘power to the people’.

’s-Middags werd in 15 werksessies langs verschillende thema’s gezocht naar concrete acties, van energietransitie tot eetbaar Den Haag, van het groene goud van Escamp tot Hoogbouw: hoe maak je het? Want ruimtelijke ordening is complex en wordt niet eenvoudiger. Stad maken is een manier waarop je met belanghebbenden greep krijgt op de wensen en waarden en opgaven voor de toekomst uitwerkt. De dag was als een feest met inhoud. Met een lokale rap, scherp debat, een stadsdichter, nieuwe coalities en een optreden van Haagse bodem als besluit.  Joris Wijsmuller nam op het eind van de dag een schetsmap met de opbrengst uit de werksessies in ontvangst en benadrukte het belang om in dialoog  te blijven met de stad. Om samen stad te maken. Volgend jaar weer!Er zijn veel acties en agendapunten voor vervolg genoemd. Die worden verbonden aan de Agenda Ruimte voor de Stad. En natuurlijk blijven we de stad daarbij betrekken.

De belangrijkste conclusies die we uit de vele werksessies hebben gehaald zijn:

  • De kwaliteit van de leefomgeving vindt iedereen belangrijk

Mensen maken zich zorgen om de leefomgeving en willen daar ook mee aan de slag. Maar dat vergt toch wel een cultuuromslag, zowel bij bewoners als bij de gemeente. Want hoe ga je bewoners meer zeggenschap geven over de inrichting van bijvoorbeeld de straat zonder dat anderen zich eraan storen. Kunnen er straten en gebieden aangewezen worden als experimenteerruimte voor samen de leefomgeving inrichten en hoe organiseer je dat? Aspecten die daarbij aan de orde moeten komen zijn vergroenen, inzetten op de veranderende rol van de auto en de toegenomen vraag naar kwalitatief hoogwaardige  infrastructuur voor andere modaliteiten. Het inrichten van de openbare ruimte die ontmoeten en gezonder leven bevorderd en die voor iedereen toegankelijk is. Op het schaalniveau van de straat is nagedacht over de leefomgeving, maar ook op het schaalniveau van de hele stad. Zo komt ook telkens de roep naar boven om infrastructuur te overkluizen en groen in te richten. Het lijkt er op dat mensen de lasten van de ruimte die infrastructuur (de auto) inneemt niet meer wil dragen.

  • Een duurzamere samenleving

De deelnemers hebben het er allemaal over: zorg voor een duurzamere leefomgeving. Maar dat vergt enorme investeringen en hoeveel kunnen bewoners zelf dragen en wat is de taak van de overheid en investeerders. Kortom, hoeveel hebben we over voor een duurzame samenleving? De overtuiging dat het moet begint wel steeds meer door te dringen. De bewustwording kan met kleine stapjes zoals ‘operatie steenbreek’ van Duurzaam Den Haag en kan grootschalig door een energiecoöperatie te starten met je buurt. Maar duurzaam is meer dan duurzaam energie opwekken en elektrisch rijden. Het is ook het verminderen van de afvalstromen door hergebruik en samen delen van spullen. Repaircafé’s zijn een plek waar meerdere thema’s bij elkaar komen: sociaal inclusief want iedereen is welkom, duurzaam want je levert een bijdrage aan de circulaire economie en het verminderen van de afvalberg en een plek voor ontmoeting, het stimuleert de zelfvoorzienendheid van mensen en sociaal ondernemerschap. Naast repaircafé’s kunnen ook moestuinen dezelfde rol spelen. Het zijn de plekken die Den Haag nodig heeft om weerbaar te zijn. Een samenleving die tegen een stootje kan.

  • Mensen streven naar een inclusieve samenleving

Mensen willen meer betrokken zijn met elkaar. Maar ook meer betrokken bij besluiten over de stad. Mensen maken zich zorgen over eenzaamheid, verwelkomen van nieuwkomers, behoud van maatschappelijke voorzieningen en het buiten de boot vallen van jongeren. Ontwikkel verder aan het begrip sociale innovatie door (experimenteer)ruimte te bieden aan sociaal ondernemerschap, maatschappelijke voorzieningen een plek te geven in lege winkelpanden en mensen zelf te laten vorm geven aan burgerparticipatie met een eigen budget. Lokale klusteams van bijvoorbeeld statushouders en andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen appartementencomplexen gaan isoleren. Daarmee wordt Den Haag duurzamer maar ook sociaal inclusiever. De betrokkenheid bij de besluitvorming over de stad moet gelden voor iedereen. Dus ook jongeren en mensen met niet westerse achtergrond. Op die manier krijg je een breder draagvlak en voelen mensen zich meer betrokken bij de stad. Er moet gezocht worden naar manieren om ook die groepen te bereiken. Dat kan met inzet van social media maar er zijn vele andere manieren. Duidelijk is wel dat dit een proces is dat tijd kost om vertrouwen te winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *